Uslovi korišćenja i zaštita privatnosti

Pravo intelektualne svojine
Pojam „vebsajt“ za potrebe ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve veb strane na veb adresi www.cert.rs (u daljem tekstu: vebsajt).

Svi autorski radovi koji su uključeni u ovaj vebsajt podležu zaštiti autorskih prava.

Ratelov logo je zaštićen (kako domaćim tako i međunarodnim) propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji za pravo intelektualne svojine.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik vebsajta može da koristi sadržaj istog isključivo za sopstvene potrebe, odnosno u nekomercijalne svrhe. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja vebsajta (npr. kopiranje, reprodukcija, distribucija itd.) u komercijalne svrhe je zabranjen.


Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se nalaze na vebsajtu, korisnik ili posetilac vebsajta može preuzeti sa servera za sopstvene potrebe (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala u svrhe pregleda i korišćenja istih u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, umnožavanje, izmena informacija i materijala sa www.cert.rs ili njihovo slanje poštom, kao i širenje na bilo koji drugi način, bez prethodne pismene dozvole je zabranjeno. Zabranjena je upotreba svih elemenata www.cert.rs u bilo koje druge svrhe, osim za ličnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: RATEL) ne odgovara za formu i sadržaj vebsajtova čije linkove sadrži.


Ograničenje odgovornosti

RATEL nastoji da podaci na vebsajtu budu ispravni i ažurni, tako da ni RATEL, ni druga pravna ili fizička lica koja su učestvovala u izradi vebsajta ili pri njegovom ažuriranju ne mogu biti odgovorna za eventualnu štetu ili gubitak koji bi kod korisnika vebsajta mogli da nastupe usled korišćenja vebsajta ili zbog nemogućnosti da ga koriste.

RATEL samo omogućava nesmetan rad vebsajta, tako da ne može da bude odgovoran za eventualnu štetu ili gubitak koji bi mogli da nastanu usled ometanja rada vebsajta.

RATEL ima pravo da izmeni vebsajt bez prethodnog obaveštenja.


Bezbednost ličnih podataka

Sve dobijene podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL, Palmotićeva 2, Beograd (u daljem tekstu: Agencija). Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja nadležnosti Agencije, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose i vođenja upravnih i drugih postupaka u skladu sa zakonom. Podaci o ličnosti koriste se u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za vođenje relevantnih postupaka i neće biti deljeni, niti dostupni drugim licima i državnim organima, osim u slučajevima i na način predviđen važećim zakonskim propisima. Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to nadležna lica, zaposlena u Agenciji, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti. Lice od koga se podaci o ličnosti prikupljaju, odnosno na koje se prikupljeni podaci odnose, podatke daje dobrovoljno, odnosno na osnovu obaveza sadržanih u Zakonu o elektronskim komunikacijama, Zakonu o opštem upravnom postupku, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Lica od kojih se prikupljaju podaci o ličnosti, odnosno na koja se ti podaci odnose, zadržavaju sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima (pravo na uvid, pravo na kopiju, pravo na ispravku, itd.). Agencija će obavestiti lice od koga se podaci prikupljaju, odnosno lice na koje se podaci odnose, o svim drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje bilo suprotno savesnom postupanju i rukovanju podacima.


Opšte

U slučaju spora u vezi sa korišćenjem vebsajta primenjuju se zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešava nadležni sud u Beogradu.

U vezi sa korišćenjem vebsajta, korisnik ovim putem potvrđuje da prihvata goreopisane uslove i da se sa njima slaže.