Услови коришћења и заштита приватности

Право интелектуалне својине
Појам „вебсајт“ за потребе овог правног обавештења, обухвата све веб стране на веб адреси www.cert.rs (у даљем тексту: вебсајт).

Сви ауторски радови који су укључени у овај вебсајт подлежу заштити ауторских права.

Рателов лого је заштићен (како домаћим тако и међународним) прописима који се примењују у Републици Србији за право интелектуалне својине.

Сва права су задржана. Посетилац или корисник вебсајта може да користи садржај истог искључиво за сопствене потребe, односно у некомерцијалне сврхе. Сваки други облик употребе садржаја вебсајта (нпр. копирање, репродукција, дистрибуција итд.) у комерцијалне сврхе је забрањен.


Ограничење употребе информација и материјала

Информације и материјале, који се налазе на вебсајту, корисник или посетилац вебсајта може преузети са сервера за сопствене потребе (кућну употребу), при чему не сме доћи до кршења назначених ауторских права, права интелектуалне својине или других права о којима постоји обавештење. Дозвољено је преузимање и штампање информација и материјала у сврхе прегледа и коришћења истих у некомерцијалне сврхе. Свако друго копирање, дистрибуција, умножавање, измена информација и материјала са www.cert.rs или њихово слање поштом, као и ширење на било који други начин, без претходне писмене дозволе је забрањено. Забрањена је употреба свих елемената www.cert.rs у било које друге сврхе, осим за личну, некомерцијалну, кућну употребу.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) не одговара за форму и садржај вебсајтова чије линкове садржи.


Ограничење одговорности

РАТЕЛ настоји да подаци на вебсајту буду исправни и ажурни, тако да ни РАТЕЛ, ни друга правна или физичка лица која су учествовала у изради вебсајта или при његовом ажурирању не могу бити одговорна за евентуалну штету или губитак који би код корисника вебсајта могли да наступе услед коришћења вебсајта или због немогућности да га користе.

РАТЕЛ само омогућава несметан рад вебсајта, тако да не може да буде одговоран за евентуалну штету или губитак који би могли да настану услед ометања рада вебсајта.

РАТЕЛ има право да измени вебсајт без претходног обавештења.


Безбедност личних података

Све добијене податке о личности прикупља и обрађује Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, Палмотићева 2, Београд (у даљем тексту: Агенција). Подаци о личности прикупљају се искључиво за потребе несметаног вршења надлежности Агенције, а ради остваривања права и обавеза лица на која се подаци односе и вођења управних и других поступака у складу са законом. Подаци о личности користе се у циљу идентификације лица, као и утврђивања чињеница неопходних за вођење релевантних поступака и неће бити дељени, нити доступни другим лицима и државним органима, осим у случајевима и на начин предвиђен важећим законским прописима. Податке о личности користе и обрађују искључиво за то надлежна лица, запослена у Агенцији, а ради обављања својих радних задатака и дужности. Лице од кога се подаци о личности прикупљају, односно на које се прикупљени подаци односе, податке даје добровољно, односно на основу обавеза садржаних у Закону о електронским комуникацијама, Закону о општем управном поступку, Закону о заштити података о личности, као и другим важећим законским и подзаконским актима. Лица од којих се прикупљају подаци о личности, односно на која се ти подаци односе, задржавају сва права предвиђена Законом о заштити података о личности и другим релевантним прописима (право на увид, право на копију, право на исправку, итд.). Агенција ће обавестити лице од кога се подаци прикупљају, односно лице на које се подаци односе, о свим другим околностима чије би несаопштавање било супротно савесном поступању и руковању подацима.


Опште

У случају спора у вези са коришћењем вебсајта примењују се закони Републике Србије. Евентуалне спорове решава надлежни суд у Београду.

У вези са коришћењем вебсајта, корисник овим путем потврђује да прихвата гореописане услове и да се са њима слаже.